Tin mới
Thông báo_Triệu tập Đảng viên tham gia học lớp BDQPAN Đối tượng 4 đợt 2_2019
Đề nghị các đ/c Đảng viên theo dõi, thực hiện nghiêm túc theo Thông báo triệu tập của TTBDCT huyện.
Đối tượng 4_18 đến 21_6_2019.pdf