• 13/10/2017

    Thông báo_Về việc chuyển mục đích sử dụng vốn XHHGD năm học 2017-2018

    - Căn cứ thống kê kết quả xin ý kiến PHHS về chuyển mục đích sử dụng vốn XHHGD năm học 2017-2018, qua đó có trên 50% PHHS đồng ý với ý kiến chuyển mục đích sử dụng vốn XHHGD năm học 2017-2018 sang xây dựng 02 phòng học bộ môn nhằm đảm bảo điều kiện công nhận lại trường chuẩn QG vào tháng 01/2018 và trang bị 05 ti vi màn hình 55 in phục vụ cho công tác dạy và học. Đối với phòng máy vi tính nhà trường chịu trách nhiệm tham mưu UBND huyện đầu tư sửa chữa, trang bị thêm đảm bảo đủ 02 phòng máy phục vụ cho 03 khối 6, 7, 9 học chính khóa và khối 8 học tự chọn;
    - Qua thống kê thì đa số PHHS đồng ý giao cho Hội PHHS tổ chức làm và bàn giao cho nhà trường sử dụng (đảm bảo đúng quy trình, thủ tục về xây lắp);
    - Miễn cho học sinh thuộc đối tượng nghèo và cận nghèo (không đóng quỹ XHHGD).

    758 lượt xem
  1