• 02/09/2018

  BẢNG LƯƠNG HÓA THI ĐUA LỚP

  (Dự thảo) Bảng lượng hóa thi đua năm học 2018 - 2019 đề nghị GVCN các lớp tham khảo đóng góp ý kiến về đ/c Được TPT  qua đia chi duoctptnd@gmail.com. hạn chót hết ngày 5/9 để ban thi đua hoàn thiện và thực hiện.

  781 lượt xem
 • 17/08/2015

  Tổ chức đội TN

  1318 lượt xem
  1